Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. Onder “Maxanoo” wordt verstaan: de besloten vennootschap Maxanoo B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wierden aan de Spoorstraat 1a (7641 BJ), ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68732376.
 2. Onder “klant” wordt verstaan: degene aan wie Maxanoo aanbiedingen doet, een offerte uitbrengt of waarmee Maxanoo een overeenkomst sluit.
 3. Indien er sprake is van meerdere natuurlijke of rechtspersonen, die samen een overeenkomst met Maxanoo aangaan, worden deze (rechts)personen tezamen als klant aangeduid en zijn zij hoofdelijk verbonden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en/of diensten van Maxanoo.
 5. Afwijking en/of aanvulling van deze voorwaarden dient schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
 6. Toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden of andere bedingen, waarnaar de klant verwijst, wordt uitgesloten, tenzij door Maxanoo schriftelijk aanvaard.
 7. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd zou worden,  blijven de overige bedingen onverkort van toepassing.
 8. Maxanoo is bevoegd deze algemene voorwaarden tussentijds en eenzijdig te wijzigen. De wijziging wordt 30 dagen voor de inwerkingtreding bekend gemaakt door een persoonlijke kennisgeving of algemene kennisgeving op de website van Maxanoo.

Artikel 2: Aanbieding, offertes en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Maxanoo zijn vrijblijvend en kunnen door Maxanoo tot aanvaarding door de klant worden herroepen, ook als het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt.
 2. Overeenkomsten tussen Maxanoo en de klant komen tot stand na schriftelijke aanvaarding door de klant, dan wel wanneer Maxanoo feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 3. Als de klant de aanbieding/offerte wijzigt, is Maxanoo slechts aan die wijziging gebonden als zij die wijziging uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt. Ook als de wijziging ziet op ondergeschikte punten.

Artikel 3: Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De klant kan geen rechten ontlenen aan een door Maxanoo afgegeven voorcalculatie of begroting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Een door de klant kenbaar gemaakt budget geldt slechts als richtlijn, tenzij schriftelijk het budget als vaste prijs is overeengekomen.
 4. Maxanoo is bevoegd haar prijzen/tarieven te wijzigen. Indien zij daartoe overgaat binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de klant gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen dertig dagen na kennisgeving van de prijswijziging en enkel tegen de datum waarop de nieuwe prijs van toepassing zou zijn.
 5. Bij uitvoering van werkzaamheden of diensten geldt dat bij de aanvang van de werkzaamheden/dienst 50% en bij de oplevering 50% van de prijs dient te zijn voldaan.
 6. Maxanoo kan van de klant betaling per automatische incasso verlangen. Indien de klant daaraan zijn medewerking weigert, is Maxanoo gerechtigd om (administratie)kosten in rekening te brengen.
 7. Betaling geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum, door bijschrijving van het factuurbedrag in euro’s op de bankrekening van Maxanoo.
 8. Indien binnen de betalingstermijn geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wettelijke handelsrente verschuldigd en is de gehele vordering direct opeisbaar.
 9. Maxanoo is gerechtigd de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten onder zich houden, totdat de klant al zijn verplichtingen volledig heeft voldaan.
 10. Als Maxanoo in verband met niet tijdige betaling incassomaatregelen neemt, waaronder het zenden van aanmaning(en), is de klant buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de (openstaande) hoofdsom en maximaal het wettelijke maximum.
 11. Betalingen door/namens de klant strekken achtereenvolgens in mindering op de door de klant verschuldigde buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten, andere kosten en/of schadevergoedingen, renten en facturen, waarbij de oudste factuur als laatste wordt voldaan.
 12. De klant is niet gerechtigd tot enige verrekening, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud en zaakvorming

 1. Alle door Maxanoo geleverde zaken blijven eigendom van Maxanoo totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente, schadevergoeding en kosten.
 2. De klant is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verkopen, door te leveren, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. De klant houdt de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor eigen rekening en risico, verplicht zich deze te bewaren als eigendom van Maxanoo en dient deze deugdelijk te verzekeren.
 4. Indien de klant haar verplichtingen niet nakomt, dan wel daartoe gegronde vrees bestaat, dient de klant op eerste verzoek de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan Maxanoo ter beschikking te stellen. Als de klant daar niet aan meewerkt, is Maxanoo zonder ingebrekestelling gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de klant of derden weg te (laten) halen.
 5. Als de klant (mede) uit door Maxanoo geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de klant  die zaak voor Maxanoo en valt die zaak onder het eigendomsvoorbehoud. Maxanoo heeft tot het moment van volledige voldoening door de klant alle rechten als eigenaar over de nieuw gevormde zaak.

Artikel 5: Termijnen

 1. Overeengekomen termijnen voor het verrichten van een prestatie door Maxanoo gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 2. Indien Maxanoo niet tijdig presteert, dient zij door de klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een redelijke termijn dient te worden gegund om alsnog te presteren. De ingebrekestelling dient een volledig en gedetailleerde omschrijving te bevatten van de gestelde tekortkoming.
 3. Bij overgekomen nakoming in fasen is Maxanoo gerechtigd de aanvang van een fase uit te stellen, totdat de klant de resultaten van de vorige fase heeft goedgekeurd.
 4. Tevens is Maxanoo gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten, totdat de klant, op haar verzoek, heeft ingestemd met specificaties of een ontwerp/conceptversie.

Artikel 6: Vertrouwelijke en persoonsgegevens

 1. Maxanoo en de klant dragen ervoor zorg dat alle gegevens die van de andere partij worden ontvangen, waarvan men weet of behoort te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheim blijven, tenzij de wet tot openbaarheid verplicht.
 2. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 3. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als een van de partijen deze partijen als vertrouwelijk aangeduid.
 4. De door Maxanoo ontwikkelde programmatuur en aan de klant verstrekte toegangs- en identificatiecodes en certificaten zijn altijd vertrouwelijk. Maxanoo is gerechtigd deze codes en certificaten te wijzigen.
 5. Als Maxanoo voorziet in informatiebeveiliging staat zij er niet voor in dat die beveiliging onder  alle omstandigheden doeltreffend is, waarbij de beveiliging dient te voldoen aan het niveau dat gezien de stand van de techniek en de aard van de gegevens gebruikelijk is.
 6. Maxanoo is bevoegd om wachtwoorden, registraties e.d. van de klant op te slaan, maar is daartoe niet gehouden. Zij is niet verantwoordelijk bij vervreemding van deze gegevens, staat niet in voor de juistheid van de opgeslagen gegevens en is nimmer verplicht tot afgifte.
 7. De klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en dat gegevens niet onrechtmatig zijn verkregen.
 8. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van de wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens rust volledig en uitsluitend bij de klant.

Artikel 7: Terbeschikkingstelling en risico

 1. Op het moment waarop de zaken, producten, programmatuur of gegevens in de feitelijke macht van de klant of diens hulppersonen zijn gebracht, gaat het risico van verlies, diefstal of beschadiging over op de klant.
 2. Maxanoo bepaalt de wijze waarop het voorgaande plaatsvindt.
 3. De klant aanvaardt door de Maxanoo geleverde zaken, producten, programmatuur, gegevens of website(s) in de staat waarin deze zich bevinden op het moment van aflevering, met alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, tenzij een acceptatietest is overeengekomen.
 4. Indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering, c.q. voltooiing van de installatie. Van een fout is enkel sprake indien substantieel niet wordt voldaan aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, hetgeen de klant dient aan te tonen, te reproduceren en binnen de testperiode dient te melden in een schriftelijk en gedetailleerd testrapport. Er is sprake van acceptatie op de eerste dag na de testperiode, indien de fouten uit het testrapport zijn hersteld of als de klant de zaken in gebruik neemt.
 5. Drie maanden nadat nieuwe versies van programmatuur aan de klant ter beschikking zijn gesteld, is Maxanoo niet gehouden om werkzaamheden aan een oude versie te verrichten. Tevens is Maxanoo gerechtigd herstel van eventuele gebreken uit te stellen totdat een nieuwe versie in gebruik wordt genomen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen (zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en voorbereidend materiaal) berusten  uitsluitend bij Maxanoo, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend, waarbij het recht tot verveelvoudiging is uitgesloten. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet te verpanden is en niet sublicentieerbaar.
 2. Overdracht van een recht van intellectuele eigendom kan slechts bij schriftelijke overeenkomst. Na overdracht blijft Maxanoo bevoegd om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen, e.d. zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen, te exploiteren en te gebruiken.
 3. De klant mag niet enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom verwijderen of te wijzigen uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen.
 4. Maxanoo is bevoegd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik. De klant mag deze maatregelen niet (laten) verwijderen of ontwijken.
 5. Maxanoo vrijwaart de klant tegen iedere vordering van derden welke gebaseerd is op de bewering dat door Maxanoo zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat de klant Maxanoo onverwijld en schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de volledige afhandeling van de zaak overlaat aan Maxanoo. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Maxanoo verlenen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Maxanoo ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die de klant in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 6. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Maxanoo ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Maxanoo een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Maxanoo, indien mogelijk, ervoor zorgdragen dat de klant het geleverde of functioneel gelijkwaardige ongestoord kan blijven gebruiken. Als Maxanoo naar haar oordeel niet, of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze, kan zorgdragen dat de klant het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, is Maxanoo bevoegd het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terug te nemen.
 7. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van Maxanoo wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
 8. De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Maxanoo van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden of andere materialen. De klant vrijwaart Maxanoo tegen iedere vordering die gebaseerd is op de bewering dat inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden.
 9. Maxanoo is niet gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9: Medewerkings- en informatieverplichtingen

 1. De klant is gehouden alle in redelijkheid door Maxanoo gewenste medewerking te verlenen en gewenste inlichtingen of gegevens te verschaffen, op een door Maxanoo te bepalen wijze.
 2. De klant staat in voor de correctheid van zijn medewerking en juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen.
 3. De klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, andere producten en materialen en van de door Maxanoo te verlenen diensten.
 4. De klant is verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer, waaronder een adequate beveiliging en te allen tijde het in werking hebben van gedegen anti-virus-programmatuur.
 5. Indien medewerkers van Maxanoo op locatie van de klant werkzaamheden verrichten, draagt de klant tijdig en kosteloos zorg voor de benodigde faciliteiten.
 6. Als de klant programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Maxanoo ter beschikking stelt, staat hij in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties, goedkeuringen en/of vergunningen.
 7. Maxanoo is bevoegd om licenties, programmatuur of andere zaken namens de klant te activeren  en eventuele daarbij behorende gebruikelijke voorwaarden namens de klant te accepteren.
 8. De klant is niet gerechtigd om zonder toestemming van Maxanoo ontwikkelde programmatuur te wijzigen.
 9. Als bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Maxanoo staan.

Artikel 10: Garanties en klachttermijn

 1. De door Maxanoo te leveren zaken en uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering/uitvoering gesteld mogen worden.
 2. Maxanoo is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de geleverde zaken, verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan en staat er niet voor in dat ontwikkelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke/beoogde gebruik door de klant, dan wel goed werkt in samenhang met andere programmatuur.
 3. Iedere aanspraak op garantie vervalt indien door de klant is gehandeld in strijd met de technische specificaties of aanwijzingen, er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel aan de geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden bewerkingen of veranderingen zijn aangebracht.
 4. Klachten betreffende zichtbare gebreken, zowel met betrekking tot de geleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden als facturen, dienen, op verval van alle rechten, binnen veertien dagen na aflevering, uitvoering, respectievelijk verzending van de factuur schriftelijk aan Maxanoo te worden gemeld.
 5. Klachten betreffende niet zichtbare gebreken dienen, op verval van alle rechten, binnen veertien dagen na constatering en in ieder geval binnen een jaar na levering/uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk aan Maxanoo te worden gemeld.
 6. De klant dient Maxanoo in de gelegenheid te stellen de gemelde klachten te onderzoeken en dient, op verzoek van Maxanoo, de geleverde zaken te retourneren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Maxanoo spant zich in om haar verplichtingen naar beste inzicht en vermogen te verrichten, zoals een goed vakman betaamd.
 2. De aansprakelijkheid van Maxanoo is beperkt tot de factuurwaarde. Daarbij wordt de factuurwaarde gesteld op de voor de overeenkomst bedongen prijs exclusief btw, dan wel bij een (hoofdzakelijke) duurovereenkomst op de totale vergoedingen voor een maand. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Maxanoo verder reiken dan het bedrag waarop zij uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken.
 3. Maxanoo is niet aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Maxanoo niet aansprakelijk voor schade in verband met vernietiging of verlies van gegevens/documenten of het vrijkomen van gegevens van een besloten deel van een website, eveneens als die schade veroorzaakt wordt via een (communicatie)netwerk. Ook is Maxanoo niet aansprakelijk voor schade wegens een buitengebruikstelling van apparatuur of programmatuur.
 4. De klant vrijwaart Maxanoo voor alle aanspraken van derden, waaronder ter zake van terbeschikkingstelling en gebruik van programmatuur van derden, in verband met verwerking van persoonsgegevens, ter zake domeinnamen en op grond van productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem, (mede) bestaande uit door Maxanoo geleverde programmatuur, apparatuur en/of materialen, die door de klant aan een derde zijn geleverd, tenzij de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door het door Maxanoo geleverde.

Artikel 12: Overmacht

 1. Partijen zijn (tijdelijk) niet gehouden om hun verplichtingen na te komen, als dat door overmacht wordt verhinderd.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken, al dan niet voorzien, waarop Maxanoo geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: overmacht van leveranciers van Maxanoo, gebrekkigheid van zaken die door de klant zijn voorgeschreven, storingen aan de elektriciteit, internet, datanetwerk of telecommunicatiefaciliteiten.
 3. Als de overmachtsperiode langer dan dertig dagen duurt, dan wel dat voorzienbaar is, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan enkel schriftelijk onder opgave van redenen worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Dit geldt niet bij een verleend gebruiksrecht op door Maxanoo ontwikkelde apparatuur.
 2. De duur van een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd drie maanden voor het einde van de betreffende periode tegen het einde van die periode.
 3. Indien de klant een deel van de overeenkomst beëindigd, is Maxanoo gerechtigd om het resterende deel van de overeenkomst op te zeggen.
 4. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
 • door een partij surséance van betaling is aangevraagd of is verleend;
 • het faillissement van een partij is aangevraagd;
 • de onderneming van een partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan voor een herstructurering of samenvoeging van ondernemingen.
 1. Ingeval van faillissement van de klant vervalt het recht tot gebruik van de aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur en databestanden van rechtswege.
 2. Maxanoo is door opzegging nimmer enige schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 14: Overig

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de dienstverlening door Maxanoo uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en kantoortijden.
 2. Op verzoek van Maxanoo zal de klant contactpersonen aanwijzen voor ondersteuning. Alsdan is Maxanoo niet gehouden om verzoeken, vragen of klachten van andere personen dan de contactpersonen te behandelen. Maxanoo is gerechtigd om voorwaarden te stellen aan het aantal contactpersonen en hun kwalificaties.
 3. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, worden, bij de meting van de beschikbaarheid, buiten beschouwing gelaten de vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Maxanoo liggen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Maxanoo niet gehouden bij het eind of na de overeenkomst mee te werken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar de klant of een derde.
 5. Met betrekking tot door Maxanoo te geven opleidingen, daaronder verstaan trainingen en workshops, is Maxanoo gerechtigd, indien het aantal aanmeldingen daartoe naar haar oordeel aanleiding toe geeft, de opleiding te annuleren, te combineren met andere opleidingen of op een later tijdstip te laten plaatsvinden.
 6. Als Maxanoo apparatuur of programmatuur van derden aan de klant levert, zullen daarop de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. De klant aanvaardt deze voorwaarden, welke ter inzage bij Maxanoo ter inzage liggen en de klant kosteloos op zijn verzoek worden gezonden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle door Maxanoo aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht. De toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen tussen Maxanoo en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Maxanoo is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.